Všeobecné podmínky - Plujeme.cz

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Plujeme rádi s.r.o., a.s., IČO: 090 12 141, se sídlem Praha 1, Dlouhá 730/35, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 329132 (dále jen „Plujeme“), působí na českém trhu jako cestovní agentura provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.plujeme.cz a. Není-li v těchto Obchodních podmínkách ("Podmínkách") uvedeno výslovně jinak, vztahují se jak na nabízení a prodej zájezdů a cestovních služeb pod obchodní značkou Plujeme

Pro účely těchto Podmínek je zájezd definován v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), jako soubor služeb cestovního ruchu podle Zákona, popř. i jednotlivé služby cestovního ruchu poskytované společností Plujeme nebo pořádající CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.2. Plujeme je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Všechny CK, se kterými Plujeme spolupracuje, informovaly společnost Plujeme, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.3. Nabídka veškerých Zájezdů společnosti Plujeme je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. Plujeme nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK

1.4. Plujeme si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu..

1.5. Zájezd od společnosti Plujeme si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře se společností Plujeme nebo pořádající CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Plujeme nemá v okamžiku přijetí objednávky, informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, příslušnou CK.

2.2. Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem Plujeme či pořádající CK po obdržení objednávky.

2.3. Plujeme si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

2.4. Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti Plujeme řešeno následovně:

2.4.1. Poté, co Zákazník v souladu s článkem 2.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Plujeme tuto objednávku obdrží, provede Plujeme rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a Plujeme. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Plujeme neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

2.4.2. Zákazník bere na vědomí, že jsou hovory s pracovníky Plujeme nahrávány, čímž není dotčeno právo Zákazníka nahrávání odmítnout.

2.5. Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována společností Plujeme anebo pořádající CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

2.5.1. Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem Zájezdu společnost Plujeme:
 • Smluvní vztah mezi Zákazníkem a společností Plujeme, jakožto cestovní kanceláří, vzniká u Zájezdů uzavřením smlouvy o Zájezdu či uzavřením jiné smlouvy (tj. akceptací objednávky) v případě jiných služeb (dále jen „Smlouva“). Obsah Smlouvy je vymezen nabídkou Zájezdů nebo služeb prezentovanou na Webu, nezávaznou objednávkou těchto služeb a její akceptací ze strany společnosti Plujeme, těmito Podmínkami, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy, anebo potvrzením o Zájezdu dle článku 3.7 těchto Podmínek, případně přílohami Smlouvy a těchto Podmínek. Plujeme je povinna tyto Podmínky Zákazníkovi připojit k návrhu Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v případě akceptace Smlouvy souhlasí také s těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 • Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem Zájezdu CK:Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti Plujeme buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a pořádající CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 2.7 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána faxem, e-mailem, předána osobně na pobočce Plujeme nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady Plujeme.
 • Plujeme rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude-li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 2.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.
2.5.2. Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti Plujeme a to i elektronickou formou. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a Plujeme není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu).

2.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti Plujeme, resp. pořádající CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 3.4 těchto Podmínek.

2.7. Odchylně od článku 2.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti Plujeme, resp. pořádající CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

2.8. Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost Plujeme povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je pořadatelem Zájezdu. Je-li společnost Plujeme pořadatelem Zájezdu, je povinna předat Zákazníkovi doklad od příslušné pojišťovny o podmínkách pojištění a způsobu oznámení pojistné události, a to současně se Smlouvou.

2.9. Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů pořadatele Zájezdů či zahraničních dodavatelů.

2.10. Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

Platba

3.1. Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

3.2. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.3. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet Plujeme, případně po dohodě s Plujeme přímo na účet pořádající CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách Plujeme či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem Plujeme. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

3.4. Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd, resp. společnost Plujeme, rezervaci nepotvrdí (viz článek 2.6 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

3.5. Zákazník souhlasí s tím, že Plujeme, je v případě, kdy vystupuje jako pořadatel oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Jestliže po zahájení zájezdu Plujeme neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je Plujeme povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Plujeme je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může dojít i na část pobytu.

3.6. Je-li Plujeme nebo pořádající CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.7. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Plujeme a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8. Výše uvedené platební podmínky dle článku 3 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti Plujeme platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky pořádající CK, jsou-li v rozporu s článkem 3 těchto Podmínek.

STORNO ZÁJEZDU a ODSTUPNÉ

4.1. Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti pořádající CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

4.1.1. po uzavření Smlouvy o Zájezdu, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.
4.1.2. Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany pořádající CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.
4.1.3. V případě přeplatku klienta, nebo v případě storna zájezdu vyvíjí společnost Plujeme maximální snahu o navrácení finančních prostředků klientovi v co nejkratším možném termínu. Z procesních důvodů, z důvodu potřeby časového prostoru na vrácení peněz od pořádající CK apod. se může lhůta vrácení protáhnout.

4.2. Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného společností Plujeme od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti společnosti Plujeme vyplývající ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit společnosti Plujeme odstupné za těchto podmínek:

4.2.1. Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí společnosti Plujeme doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti Plujeme je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti Plujeme. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je společnost Plujeme povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, a Zákazník je povinen uhradit společnosti Plujeme následující odstupné:
 • do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 65 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

4.2.2. Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy, je v případě akceptace změny společnost Plujeme oprávněna požadovat následující plnění:
 • změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti Plujeme písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového Zákazníka s těmito Podmínkami, podmínkami pořádající CK a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost Plujeme je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti Plujeme, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou;
 • změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 35 dní před realizací Zájezdu je společnost Plujeme oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti Plujeme, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 35 dní před realizací Zájezdu kromě nákladů společnost Plujeme oprávněna požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle článku 4.2 těchto Podmínek;
 • změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dle článku 4.2 těchto Podmínek.
4.2.3. V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu dárkovým certifikátem vystaveným společností Plujeme, řídí se vratka ceny Zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami uvedenými na dárkovém certifikátu.

Odmítnutí zákazníka


5.1. Plujeme si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:
 • Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo
 • Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo
 • Zákazník v minulosti bezdůvodně nezaplatil zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 3 těchto Podmínek; nebo
 • Zákazník v minulosti nezaslal podepsanou Smlouvu o zájezdu v souladu s články 2.5 a 2.6. těchto Podmínek.

Odpovědnost za porušení závazků

6.1. Zákazník může v souladu § 2540 NOZ uplatnit reklamaci Zájezdu i jiného pořadatele u společnosti Plujeme jako zprostředkovatele. Společnost Plujeme se zavazuje jakoukoli reklamaci jí pořádaného Zájezdu řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

6.2. Případné reklamace Zájezdu či služeb společnost Plujeme doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem pořadatele Zájezdu nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem pořadatele Zájezdu, ubytovacím zařízením atp. Společnost Plujeme doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce pořadatele Zájezdu či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici Zákazníkovi non-stop telefonní linka pořadatele Zájezdu.

6.3. Pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je pořadatel Zájezdu, povinen vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

6.4. Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu. Reklamaci může Zákazník rovněž sdělit na jakékoliv pobočce Plujeme i ústně, o tomto sdělení bude odpovědným pracovníkem vypracován záznam, který bude zaslán pořádající CK; záznam je Zákazník povinen podepsat. Společnost Plujeme doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály

Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud je reklamace podána písemně doporučenou poštou, dnem začátku běhu lhůty pro vyřízení reklamace je den následující po dni, kdy je reklamace k dispozici pořadateli.

6.5. Je-li pořadatelem Zájezdu společnost Plujeme, Zákazník je povinen zaslat reklamaci na e-mail klientsky-servis@Plujeme.cz, doporučeně na adresu sídla společnosti či sdělit ústně na kterékoli pobočce společnosti Plujeme a k reklamaci přiložit veškeré související materiály specifikované v článku 6.4 těchto Podmínek.

6.6. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořadatele Zájezdu (či delegáta společnosti partnerské agentury v místě pobytu, je-li v ceně Zájezdu a je-li Plujeme pořadatelem Zájezdu), a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořadatele Zájezdu. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 6.4 těchto Podmínek.

6.7. Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti Plujeme a pořadatele Zájezdu součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

6.8. Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

6.9. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostatní

7.1. Pořádající CK, resp. společnost Plujeme, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna před uzavřením Smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na Webu či jiných podmínkách příslušné CK, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o koupi Zájezdu, zejména o:

7.1.1. hlavních náležitostech služeb cestovního ruchu, a to o
 • místě určení cesty nebo pobytu, trase a délce pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubytování, i počet nocí,
 • dopravních prostředcích, jejich vlastnostech a kategorii, místech, datech a časech odjezdu a příjezdu, trvání a místech zastávek a dopravního spojení; není-li přesný čas ještě stanoven, informuje prodejce zájezdu o přibližném čase odjezdu a příjezdu,
 • umístění, hlavních znacích a případné turistické kategorii, do níž je podle pravidel státu místa určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno
 • stravování,
 • návštěvě, výletech nebo jiných službách zahrnutých v celkové ceně zájezdu,
 • tom, zda některá ze služeb cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny, a je-li tomu tak a je-li to možné, o přibližné velikosti skupiny, pokud to není zřejmé ze souvislostí,
 • jazyku, v němž se budou poskytovat další služby cestovního ruchu, závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci, platí však, že pokud není v konkrétní nabídce uvedeno jinak jsou tyto služby poskytovány v anglickém jazyce a
 • tom, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, platí však, že pokud není v konkrétní nabídce uvedeno jinak, není cesta ani pobyt vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka přesné informace o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby konkrétního zákazníka,
7.1.2. identifikačních údajích a adrese sídla toho, kdo zájezd organizuje, a toho, kdo zájezd zákazníkovi prodává, jejich telefonních číslech a elektronických adresách,

7.1.3. celkové ceně za zájezd včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů nebo, nelze-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy, uvede druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout,

7.1.4. způsobu platby, včetně částky nebo procenta z ceny, jež mají být zaplaceny jako záloha, a o časovém rozvrhu pro zaplacení zbývající části ceny nebo peněžité jistoty, které musí zákazník uhradit nebo poskytnout,

7.1.5. minimálním počtu osob nutném k uskutečnění zájezdu a lhůtě, během níž může cestovní kancelář před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy podle § 2536 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku,

7.1.6. pasových a vízových požadavcích včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a o zdravotních formalitách státu určení,

7.1.7. tom, že zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného cestovní kanceláří v souladu s občanským zákoníkem včetně informace o výši odstupného,

7.1.8. pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti.

7.1.9. Příslušná CK, resp. společnost Plujeme, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o Zájezdu nebo katalogu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ¨

7.2. Společnost Plujeme se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

7.3. Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného pořadatele (CK), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

7.4. Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat, stejně tak potvrzuje mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

7.5. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. října 2020 a nahrazují předchozí Podmínky ze dne 1. července 2020 .